Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

zjebalosie
zjebalosie
2669 314d
Reposted fromursa-major ursa-major viaaisolro aisolro
zjebalosie
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaaisolro aisolro
zjebalosie
Chcesz mieć racje czy relacje?
zjebalosie
zjebalosie
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
zjebalosie
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaaisolro aisolro
zjebalosie
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic vianergo nergo
zjebalosie
2503 5b57 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaisolro aisolro
zjebalosie
a czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę - jak male dziecko. a przecież kiedy mam mówić obracam wszystko w żart, i nic nie mówię. słów mi brakuje - tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
zjebalosie
zjebalosie
Reposted fromFlau Flau viaShittyKitty ShittyKitty
3566 f805

me everywhere

zjebalosie
2542 dd23 500
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
zjebalosie
zjebalosie
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
zjebalosie
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
zjebalosie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl